• Regulamin

Właścicielem strony internetowej surina.pl jest firma:

Surina
ul:Wojska Polskiego 110
Luboń 62-030
biuro@surina.com.pl
NIP 7772680300

Korzystanie ze sklepu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Art. 1 DEFINICJE
 
1.Sklep – sklep internetowy prowadzony pod nazwą "Surina" prowadzony na stronie internetowej: www.surina.pl
2.Użytkownik/Klient  – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawna, a także osoba prawna, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.
3. Konsument/osoba fizyczna - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
4.Regulamin - W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
5.Przedmiot transakcji - dostarczenie przedmiotów wymienionych i opisanych na stronie sklepu. Sklep "Surina" dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronach ogłoszenia Towarów były aktualne. W przypadku zmiany dostępności produktu, Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistniałej sytuacji drogą telefoniczną. Jednocześnie ogłoszenie z ujawnieniem zdjęcia na stronie Sklepu nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
6. Sprzedawcą oraz gwarantem produktu jest Sklep "Surina" oraz producent

Art.2 WARUNKI TRANSAKCJI

1. Konsument dokonując zakupu na stronie Sklepu zobowiązuje się zapłacić za towar w ciągu 3 dni od dokonania transakcji, jeżeli płatność nie wpłynie to zamówienie zostanie anulowanie.
2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto.
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
4. W trakcie składania Zamówienia, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail biuro@surina.com.pl Klient w wiadomości przesyłanej do Sklepu, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu, jak również czy chce skorzystać z Usługi dodatkowej oraz swoje dane teleadresowe.
6.Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg z chwilą zapłaty ceny na rachunek bankowy Właściciela Sklepu lub w przypadku wybrania opcji płatności "przy odbiorze" zgodnie z opisem przy produkcie. Do realizacji zamówienia, niezbędne jest podanie pełnych i poprawnych danych, jak również parametrów przedmiotu (np. kolor) .
7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany w Regulaminie. Klient składając zamówienie przez telefon, podaje nazwę Towaru znajdującego się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru jaką chce zamówić.. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon, Klient informowany jest o danych Sprzedawcy, z którym zostanie zawarta Umowa sprzedaży, o cenie łącznej wybranego Towaru oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. 
8. Klient składający zamówienie przy wykorzystaniu nieodpłatnej usługi Chat, wykorzystuje do tego komunikator zamieszczony na Stronie Internetowej Sklepu, podaje wówczas nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przy wykorzystaniu nieodpłatnej usługi Chat, Klient informowany jest o danych Sprzedawcy, z którym zostanie zawarta Umowa sprzedaży, o cenie łącznej wybranego Towaru oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
9 .Do czasu uzupełnienia zamówienia, terminy, o których mowa w pkt. 5 regulaminu, nie biegną.
10.W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
11.W przypadku nieobecności Konsumenta pod wskazanym przez niego adresem podanym przy składaniu zamówienia, Dostawca pozostawi awizo.
12. Kupujący ma prawo sprawdzenia zawartości w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości spisania odpowiedniego protokołu.
13. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia produktu, wyjątek stanowi zakup dokonany przez przedsiębiocę. Osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie ma dla niej charakteru zawodowego mogą skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotu rzeczy.
14. Sklep zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia z winy Sprzedawcy w szczególnych przypadkach takich jak: brak produktu, produkt wycofany przez Sprzedawcę, produkt uszkodzony.

Art.3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1.Sklep nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
2.Sklep zobowiązuje się do właściwej i należytej ochrony danych osobowych.
3.Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi przedsiębiorcami, Sklep ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą z wyłączeniem lucrum cessans oraz rękojmi. 
4.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej lub pośredników Internetowych).
5.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usług kurierskich (w tym nieterminowe doręczenie przesyłki, jej uszkodzenie bądź zagubienie)
6.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego hasła. Sklep odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego dostępu do Konta Klienta nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sklep.
 
Art.4 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Sklep w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż udostępnia informacje o Użytkownikach osobom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usług (kurier) świadczonych przez Sklep.
2.Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Właściciel Sklepu.
3.Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie podanych przez niego danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu.
4.Korzystanie z usług oferowanych przez sklep www.surina.pl możliwe jest po zapoznaniu się z niniejszą polityką prywatności i akceptację jej treści. Celem tej polityki prywatności jest wskazanie sposobu i zakresu, w jakim sklep Dla Domu przetwarza dane osobowe oraz określenie zasad ich ochrony. Niniejszy sklep internetowy przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) 
5.Jeśli zamierzasz korzystać z usług naszego sklepu, zostaniesz poproszony o podanie nam swoich danych osobowych, które będą przez nas przetwarzane tylko w niżej opisanych celach związanych z funkcjonowaniem sklepu oraz tylko za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
6.Przypadki udostępnienia danych osobowych za zgodą kontrahenta:
- udostępnieniu danych osobowych potrzebnych do wysyłki produktów firmą kurierskim,
- udostępnieniu danych osobowych magazynom zewnętrznych realizujących zamówienia,
- udostępnianiu danych osobowym grupie Allegro,
- udostępnianiu danych osobowych firmie Favato w celu otrzymania faktury VAT,
- marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter ( oparty na Twojej zgodzie)
- dostawcy usług internetowych (w szczególności Google)
- Ceneo zbierającym opinie o produktach oraz o sklepie – pomagają nam, jeżeli chcesz podzielić się swoją opinią o produkcie lub wrażeniami z korzystania z naszego serwisu lub sklepu stacjonarnego.
- W przypadku realizacji transakcji płatniczych, w związku z realizowanymi przez Ciebie zakupami, Twoje dane osobowe niezbędne dla zrealizowania płatności udostępniamy podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności, w tym:
* system płatności BlueMedia
*Raty mBanki
*system płatności BLIK

Do każdego z tych celów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. Tam gdzie jest to możliwe stosujemy narzędzia anonimizacji, czyli takie działania, dzięki którym dla naszych partnerów i podwykonawców pozostajesz niemożliwy do zidentyfikowania.

7.Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej biuro@surina.com.pl. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

Art.5. FORMY PŁATNOŚCI

Przelew na konto bankowe

Forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru, klient otrzymuje mailem numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.

Za pobraniem

Zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia.

Płatności online

Płatności elektronicznej realizowane są przez Blue Media S.A.

- PayPal
- Przelewy24.pl
- PayU
- DotPay

Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane dla-domu.pl Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firmy PayU S.A..

Karty płatnicze:
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

Raty 

mBank mRaty to pożyczka ratalna, dzięki której możesz swobodnie kupować na raty w internecie. Cały proces wnioskowania o raty odbywa się w jednym oknie przeglądarki. Nie jesteś odsyłany do żadnych dodatkowych komunikatów mailowych czy placówki banku. Złożenie wniosku, otrzymanie decyzji z banku i zaakceptowanie umowy odbywa się w jednym procesie kredytowym. Ponadto wymagamy od Ciebie minimum formalności, ponieważ Twoja zdolność weryfikowana jest w oparciu o deklarację dochodu, którą składasz na wniosku o pożyczkę.

Art.6 RĘKOJMIA/ GWARANCJA

1. Rękojmia
a) Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę,
b) Klient ma możliwość:
* złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
* żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

c) Koszty związane z dostarczeniem produktu do Sklepu w przypadku rękojmi pokrywa Sprzedawca.
d) Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej lub pisemnej na adres email lub stacjonarny widoczny na początku regulaminu (lub w zakładce Zwroty i Reklamacje). W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu oraz dane kupującego. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
e) Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu
60-967 Poznań
Al. Marcinkowskiego 3

2. Gwarancja

a) Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte Gwarancją udzieloną przez Dystrybutora lub Producenta
b) Informacje dotyczące produktów objętych Gwarancją prezentowane są na karcie produktu w sklepie Internetowym www.surina.pl  
c) Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej lub pisemnej na adres email lub stacjonarny widoczny na początku regulaminu (lub w zakładce Zwroty i Reklamacje). W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu oraz dane kupującego. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

Art.7 Odstąpienie od umowy

Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

1.Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
2. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. formularz zwrotu
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
4. Jeśli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Jeżeli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny chyba, że Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztem.
11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Art.8 KOPIOWANIE ZDJĘĆ I TREŚCI

Zdjęcia, treści i opisy produktów są własnością intelektualna sklepu internetowego www.surina.pl. Zabrania się naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych.
©Wszelkie prawa zastrzeżone Surina.

Art.9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu oraz treści Sklepu w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin z chwili zawarcia umowy.
2.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji w Sklepie tj. 20 listopada 2017 roku.